Μπήκαν οι κάμερες του Netflix στις πιο ανθρώπινες φυλακές στον κόσμο… τις κυπριακές!

2021.12.08 18:39 Bran37 Μπήκαν οι κάμερες του Netflix στις πιο ανθρώπινες φυλακές στον κόσμο… τις κυπριακές!

Μπήκαν οι κάμερες του Netflix στις πιο ανθρώπινες φυλακές στον κόσμο… τις κυπριακές! submitted by Bran37 to cyprus [link] [comments]


2021.12.08 18:39 OkymCZ Looks like this Frontier isn't as endless as I thought and it just happened to be ending for me right now. Take care everyone and have a nice grind, hopefully and endless one. 👋🏻 (Part 3, final part of my goodbye) :)

submitted by OkymCZ to EndlessFrontier [link] [comments]


2021.12.08 18:39 bridgecityboi YoGamez Sony Play Station 5 Giveaway (01/05/2022) {??}

YoGamez Sony Play Station 5 Giveaway (01/05/2022) {??} submitted by bridgecityboi to giveaways [link] [comments]


2021.12.08 18:39 caunsequent Interview with $MEDI CEO

Found this interview with the CEO of $MEDI $MEDI.n
Discusses

Great for any new or current investor to get a better idea of the company and their potential in the space.
https://www.youtube.com/watch?v=nVo6O3HxPug
submitted by caunsequent to Pennystocksv2 [link] [comments]


2021.12.08 18:39 wefolas Mate in 2

Mate in 2 submitted by wefolas to chess [link] [comments]


2021.12.08 18:39 Competitive_Sea4247 Any cock.li invites? Can pay up to 3$ with card (3$ is even overpay) but would be very nice if someone gave it for free.

submitted by Competitive_Sea4247 to onions [link] [comments]


2021.12.08 18:39 TheFailingToxicity Do you know what hibiscus eggs are?

Beat two eggs into a ceramic bowl. Add a small amount of table salt and stir well. Then add 250ml of warm water and stir, while pouring and stirring, and then get rid of the bubbles. Put an appropriate amount of water in the pot. Put the ceramic bowl into the pot and steam on high heat for about 10 minutes, but this time is not always variable, depending on the specific situation of the egg, after steaming, sprinkle a small amount of green onion and soy sauce
submitted by TheFailingToxicity to Cooking [link] [comments]


2021.12.08 18:39 Johnnyboyeh Taylor Bisciotti on Twitter: #Chargers WR Mike Williams and Chris Harris have been placed on the Covid list.

submitted by Johnnyboyeh to NYGiants [link] [comments]


2021.12.08 18:39 Master_Secretary9264 Words and numbers keep jumping but I don't have dyslexia or number blindness, and I am thinking about not studying mechanical engeneering.

20F Background related to the topic: The language spoken in my country is not my first language, neither is English. I have lived in this country ever since I was three years old. I do not have dyslexia or number blindes. I have been tested before when I was in kindergarten because the teacher noticed that I had a big problem with words and numbers. They even recommended my parents to hold me back a year, but my parents did not want me to be left behind by my friends. This problem did become better in primary school because I got the help I needed (I had extra classes with other kids struggling with number and words). I also started reading a lot of books because I found them interesting. While the problem never vanished it did become much better. But now I am taking more advanced studies with time limit and this small problem is becoming a huge liability. I can also barely see anything through right eye. So I only use left eye in every day life (did not know this until I visited a medical professional a few months ago). I do use glasses but that is only to help my left eye because the medical professional said that the right eye was so bad that even their glasses won't help me much. But I am visiting an eye doctor in a year because the waiting time is long. Don't know if this has anything to do with my problem.
First of all, I am thinking about studying mechanical engeering in a few months but I have a small problem that is really beginning to affect my studies. I have now barly finished all of my tests for fist term. I say barely because I did not have "enough" time. Because whenever I write something, sometimes my words are spelled backwards or like this "wine=niwe". I do not notice this until I am reading through my text which leads to a lot of time correcting my text. In maths and physics I always place a wrong number. Let's say that I am calculating how fast a ball is thrown in the air, and I know the acceleration is 9.81 but then I write 9.18. Again I do not notice this before I am looking through my calculations. And sometimes I write a number complety wrong which leads to me sitting with the same question for minutes, and wondering where I have gone wrong. At first I thought this was happening due to stress, but this has happen in every test i have taken in my life. This does also happen when I am handing in bigger projects but then I have a lot of time correcting them. Now I am thinking about what is wrong, or is it normal? It's not like I am bad in physics or maths (I still get good grades but it will never be an A because sometimes I do not notice the small mistakes. Other times the time I have left in a test will run out quickly because I don't have enough time to realise that I have written a wrong number). I do really love maths and find physics really interesting. But I am seriously considering how this problem will affect me in univeristy. Because even if I were to study something else than engeenring (maybe economics or business), I would still have this problem. So I don't want to not study anything related to engeneering, but I am also thinking about maybe it would be best to end the journey before beginning it. Should I maybe seek a doctor before I decide on what to study?
submitted by Master_Secretary9264 to AskDocs [link] [comments]


2021.12.08 18:39 gbaaw Because CHAOS that’s why

Because CHAOS that’s why submitted by gbaaw to F1ManagerMobile [link] [comments]


2021.12.08 18:39 dexterity-77 Xbox series X crashing

I literally cant play any of the 24/7 room or ship haus hardcore,. I haven’t tried a non 24/7 room but will soon.
it keeps crashing the series x. This started with the new season today. Changing operators does not help. wtf
submitted by dexterity-77 to CODVanguard [link] [comments]


2021.12.08 18:39 duck_one We have no right to colonize other planets, even within our solar system

I have had a lifelong fascination with space travel, exploration and science fiction my entire life. But, I've recently realized that colonizing any other potentially habitable planet/moon (Mars included) would be a "crime against the universe" in my opinion.
How are we to know that in billions of years, as the sun expands and pushes Mars and other planets into the habitable-zone that life won't (again?) find traction and evolve to new species independent of life on Earth? What give us the right to terraform, build colonies or perform any other activity that would potentially disrupt the natural processes of evolution on a completely different planet?
I suppose you could make the argument then that we could inhabit "lifeless" celestial bodies, but even then, considering the vastness of space and time, how would we know for certain that we aren't disrupting incredibly important natural processes we don't understand?
submitted by duck_one to unpopularopinion [link] [comments]


2021.12.08 18:39 Objective-Yam5699 Imagine that.

Imagine that. submitted by Objective-Yam5699 to ExDemFoyer [link] [comments]


2021.12.08 18:39 zhumao Britain’s Sandhurst Superseded by Chinese Military Academies, Warns Report

Britain’s Sandhurst Superseded by Chinese Military Academies, Warns Report submitted by zhumao to chinesepolitics [link] [comments]


2021.12.08 18:39 capsaicin1976 Should have lifetime membership, app showing trial

Is anyone else seeing where their app is showing the membership as a trial, but they should have the free lifetime membership that came with the upgrade?
Background: I went with the upgrade from gen2 to gen3 during the promo period, got my gen3 earlier this week, and paired it. In a moment of thinking 'oh, I should make sure I factory reset my old gen2 so I can sell it', I started the 'set up new ring' process in an attempt to re-pair the gen2 ring so I could factory reset it (I've since realized that it probably reset when I switched to the gen3 model). Unfortunately, once I started that 'set up new ring' process, I couldn't back out. So I went forth, and it detected the Gen3 ring, but now claims that the membership is in trial mode.
I've opened a support case and I'm preparing for the inevitable battle that will bring but hoping maybe someone else went through a similar process and has some thoughts or suggestions.
Thanks.
submitted by capsaicin1976 to ouraring [link] [comments]


2021.12.08 18:39 Weak_Bodybuilder_442 DAE get significantly shakier after they shower? My hands always are shaky after I shower

submitted by Weak_Bodybuilder_442 to DAE [link] [comments]


2021.12.08 18:39 Pallliati Never give up

Never give up submitted by Pallliati to dankmemes [link] [comments]


2021.12.08 18:39 GlitteringContract17 Zekrom raid 9 minutes left

Friend code 1793 7244 4207
submitted by GlitteringContract17 to PokemonGoFriends [link] [comments]


2021.12.08 18:39 mwfreebies FREE Olly Sleep At Albertsons, Randalls & Tom Thumb! (freeosk)

FREE Olly Sleep At Albertsons, Randalls & Tom Thumb! (freeosk) submitted by mwfreebies to FreebiesDealsCoupons [link] [comments]


2021.12.08 18:39 Eeproc GameStop Third Quarter 2021 Earnings Call

submitted by Eeproc to NZGME [link] [comments]


2021.12.08 18:39 AnswerAwake Are there any theaters open right now that are playing nitrate film?

Egyptian theater is closed until 2022. Was wondering if any other theaters are showing nitrate? Always wanted to see the picture quality.
submitted by AnswerAwake to AskLosAngeles [link] [comments]


2021.12.08 18:39 Casseteman First g2 transformer!

First g2 transformer! submitted by Casseteman to transformers [link] [comments]


2021.12.08 18:39 llamantcis What if there was a nyc line that only went to The Bronx & Queens? (CONCEPT)

What if there was a nyc line that only went to The Bronx & Queens? (CONCEPT) submitted by llamantcis to nycrail [link] [comments]


2021.12.08 18:39 RearAdmiral777 How do I act so well?

submitted by RearAdmiral777 to videos [link] [comments]


2021.12.08 18:39 rushncrush Keep getting booted AoW mid game

Just happened 3 fucking maps in a row
submitted by rushncrush to Battlefield [link] [comments]


http://klishespb.ru